Tumakbo nga siya, at naparoon kay Simon Pedro, at sa isang alagad na iniibig ni Jesus, at sa kanila'y sinabi, Kinuha nila sa libingan ang Panginoon, at hindi namin maalaman kung saan nila siya inilagay. John selects spiritual conversations that show that Jesus is the Messiah and explain how one is saved by His vicarious death on the cross. John depicts no extended ministry in Capernaum as do the synoptics. Is suffering always a result of sin (Lamentations 3:38-39)? John 17:3 - At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Dios na tunay, at siyang iyong sinugo, sa makatuwid baga'y si Jesucristo. At sinabi nila sa kaniya, Babae, bakit ka umiiyak? That they who are in sensual truth, are with difficulty persuaded to believe in the Lord's glorification.Verses 20:26, 27. 27 Kaya't ang mga alagad ay muling nagsitungo sa kanikanilang sariling tahanan. Why did Jesus gave authority to his disciples to forgive sins? john 20:19-23: 2013-11-28 stuck in grief, pulled into joy: john 20:11-18: 2013-11-27 jesus finishes his work: john 19:16-22, 28-30: 2013-11-26 a matter of identity: john 18:1-9: 2013-11-25 union with god: john 17:20-26 Compare the Easter Story in 4 GospelsProject | Ages 7 - 14, Crucifixion Prophecies FulfilledJesus could have saved Himself from the cross, but then He would not have been able to show us with the great miracle of His resurrection that the death of the body is not the end of life. Ang mga alagad nga'y nangagalak, nang makita nila ang Panginoon. (Isaiah 45:9). Tumakbo nga siya, at naparoon kay Simon Pedro, at sa isang alagad na iniibig ni Jesus, at sa kanila'y sinabi, Kinuha nila sa libingan ang Panginoon, at hindi namin maalaman kung saan nila siya inilagay. 20 Nguni't si Maria ay nakatayo sa labas ng libingan na umiiyak: sa gayon, samantalang siya'y umiiyak, siya'y yumuko at tumingin sa loob ng libingan; At nakita niya ang dalawang anghel na nararamtan na nangakaupo, ang isa'y sa ulunan, at ang isa'y sa paanan, ng kinalalagyan ng bangkay ni Jesus. Sumagot si Tomas, at sa kaniya'y sinabi, Panginoon ko at Dios ko. At sila'y kapuwa tumakbong magkasama: at ang isang alagad ay tumakbong matulin kay sa kay Pedro, at dumating na una sa libingan; The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the New Jerusalem. Sign Up or Login, G1161 The firstG3391 day of the weekG4521 comethG2064 MaryG3137 MagdaleneG3094 early,G4404 when it wasG5607 yetG2089 dark,G4653 untoG1519 the sepulchre,G3419 andG2532 seethG991 the stoneG3037 taken awayG142 fromG1537 the sepulchre.G3419, To Get the full list of Strongs: 2 Tumakbo nga siya, at naparoon kay Simon Pedro, at sa isang alagad na iniibig ni Jesus, at sa kanila'y sinabi, Kinuha nila sa libingan ang Panginoon, at hindi namin maalaman kung saan nila … John translation in English-Tagalog dictionary. John 20:30 John 20:31. na lubos na minamahal ng Ama. At ang panyo na nasa kaniyang ulo, ay hindi kasamang nakalatag ng mga kayong lino, kundi bukod na natitiklop sa isang tabi. 12 He walked along a little farther and saw James, the son of Zebedee, and his brother John. 6 17 3 Votes, John 20:17 19 Browse Sermons on 1 John 2:12-17. Ang biyaya at ang katotohanan ay dumating sa pamamagitan ni Jesukristo. Find Top Church Sermons, Illustrations, and Preaching Slides on 1 John 2:12-17. Read John 20 in the Tagalog version of the Bible with the Multilingual Bible. Worship Talk | Ages over 18, Remembering the Lord’s ResurrectionWorship Talk | Ages 7 - 14, Resurrection and GlorificationWhen Jesus rose He left the tomb empty. We must all die, and, sad as that eventuality may seem at the time, the only way we can make sense of it is by believing the Lord's words: those who believe in Him can never die. At nang masabi niya ito, ay kaniyang ipinakita sa kanila ang kaniyang mga kamay at ang kaniyang tagiliran. Dumating naman nga si Simon Pedro, na sumusunod sa kaniya, at pumasok sa libingan; at nakita niyang nangakalatag ang mga kayong lino, Why did God say "I will devour you like a lion" to Israel? Could it be a group, a policy, etc? 7 Worship Talk | Ages over 18, Would you like to choose another language for your user interface? Discover how New Church teachings give insight into Jesus' message.Sunday School Lesson | Ages 11 - 17, Looking into the TombColoring Page | Ages 7 - 14, Mary Magdalene and the Risen LordThis talk focuses on Mary Magdalene being the first person to see the Risen Lord in the garden on Easter morning. 18 Kailanma'y wala pang taong nakakita sa Diyos, ngunit siya ay ipinakilala ng kaisa-isang Diyos # 18 DIYOS: Sa ibang manuskrito'y Anak; at sa iba nama'y Anak ng Diyos. 18: Walang taong nakakita kailanman sa Diyos. If not how could God order the sun to stop? And are admitted to the knowledge of the glorification of the Lord's humanity, as it is taught in the Word, with which knowledge they are fully satisfied.Verses 20:11, 12. Worship Talk | Ages 7 - 14, Mary Magdalene in the GardenThis lesson discusses a story from the Word and suggests projects and activities for young children.Sunday School Lesson | Ages 4 - 6, Mary Magdalene Sees the LordColoring Page | Ages 7 - 14, Peace Be with YouHeavenly peace transcends every idea of earthly happiness.Worship Talk | Ages over 18, Prayers for Adults: Joy Comes in the MorningActivity | Ages over 18, Prayers for Teens: Joy Comes in the MorningActivity | Ages 15 - 17, Questions Asked by GodArticle | Ages over 15, Quotes: I Am with You AlwaysTeaching Support | Ages over 15, Quotes: Joy Comes in the MorningTeaching Support | Ages over 15, RabboniAn in-depth look at the internal meaning or representation of Mary Magdalene and her recognition of the Risen Lord. How can I deal with being jealous and envious of others. 5 Tagalog Bible: John. How many brothers and sisters did Samson have, and what were their names? { }, Commentary on the Gospel According to St. John, The Gospel According to John, Translated from the Original Greek, and Illustrated By Extracts from the Theological Writings Of Emanuel Swedenborg, The Parables of the New Testament Explained, Study the original Hebrew/Greek with qBible. But they who are in the affection of good, yet not in the light of truth, remain in an external state, until through humiliation it is given them to discover divine truth, both in its first and in its ultimate principles, proceeding from the Lord.Verses 20:13, 14, 15, 16. Was Sunday ever established as the official day of worship for New Testament Christians? Jesus told them that when He departed they must love one another, which assumes that they would stay together (John 15:17). What did Jesus mean when he said to Mary, "touch me not?". The Lord was alive and standing in front of Mary.Story | Ages 4 - 6, The First EasterOn the morning of the first easter, the Lord showed us that life goes on forever and that we never really die. Nang unang araw nga ng sanglinggo ay naparoong maaga sa libingan si Maria Magdalena, samantalang madilim pa, at nakita ang bato na naalis na sa libingan. 1:1 Nang pasimula siya ang Verbo, at ang Verbo ay sumasa Dios, at ang Verbo ay Dios.. 1:2 Ito rin nang pasimula'y sumasa Dios.. 1:3 Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya; at alin man sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya.. 1:4 Nasa kaniya ang buhay; at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao.. 1:5 At ang ilaw ay lumiliwanag sa … What should a wife do when her husband is cruel? At nakita niya ang dalawang anghel na nararamtan na nangakaupo, ang isa'y sa ulunan, at ang isa'y sa paanan, ng kinalalagyan ng bangkay ni Jesus. 4 28. 8 Nang magkagayo'y pumasok din naman nga ang isang alagad, na unang dumating sa libingan, at siya'y nakakita at sumampalataya. 1 Nang unang araw nga ng sanglinggo ay naparoong maaga sa libingan si Maria Magdalena, samantalang madilim pa, at nakita ang bato na naalis na sa libingan. Sapagka't hindi pa nila napaguunawa ang kasulatan, na kinakailangang siya'y muling magbangon sa mga patay. 3 23 What was the Divine Plan and what is the promised victory for our own lives? Listen to Tagalog numbers from 11 to 20. labing, labin... Eleven. Sinabi nga sa kaniya ng ibang mga alagad, Nakita namin ang Panginoon. Peace be with you!This is a complete Gospel according to John in dramatized Tagalog audio. ... 17; Lu. Lumingon siya, at nagsabi sa kaniya sa wikang Hebreo, Raboni; na ang ibig sabihin ay, Guro. John 20:17 is the 17th verse of the twentieth chapter of the Gospel of John in the New Testament.It contains Jesus' response to Mary Magdalene right after he confronts her just outside his tomb after his resurrection. Thus exciting attention, so that the principle of love is exalted above that of faith.Verses 20:5, 6, 7, 8. 17. • 28 Gumawa rin nga si Jesus ng iba't ibang maraming tanda sa harap ng kaniyang mga alagad, na hindi nangasusulat sa aklat na ito: Nguni't ang mga ito ay nangasulat, upang kayo'y magsisampalataya na si Jesus ay ang Cristo, ang Anak ng Dios; at sa inyong pagsampalataya ay magkaroon kayo ng buhay sa kaniyang pangalan. What is the difference between obedience and disobedience? Ang mga alagad nga'y nangagalak, nang makita nila ang Panginoon. At pagkaraan ng walong araw ay muling nasa loob ng bahay ang kaniyang mga alagad, at kasama nila si Tomas. John 20 The Resurrection. John 20:26 - 29 Nguni't si Tomas, isa sa labingdalawa, na tinatawag na Didimo, ay wala sa kanila nang dumating si Jesus. You can search/browse their whole library at the New Church Vineyard website. ... 20 “My prayer is not for them alone. And they are required to communicate to others what has been communicated to them, so that through the divine truth and divine good, proceeding from the Lord, all may be brought to the knowledge of their own natural evils, and to deliverance from their power.Verses 20:24, 25. Pagkasabi niya ng gayon, siya'y lumingon, at nakitang nakatayo si Jesus, at hindi nalalaman na yaon ay si Jesus. Why is Thomas called the twin and who is his twin? 31 Juan 17 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus; at sa pagtingala ng kaniyang mga mata sa langit, ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras; luwalhatiin mo ang iyong Anak, upang ikaw ay luwalhatiin ng Anak: 2 Gaya ng ibinigay mo sa kaniya ang kapamahalaan sa lahat ng laman, upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng … Where the disciples were assembled: It was good that the disciples stayed together. Jesus repeatedly angers the Jewish leaders by correcting them; healing on the Sabbath, and claiming characteristics belonging to God. Sinabi sa kaniya ni Jesus, Huwag mo akong hipuin; sapagka't hindi pa ako nakakaakyat sa Ama, nguni't pumaroon ka sa aking mga kapatid, at sabihin mo sa kanila, Aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama, at aking Dios at inyong Dios. What does it mean, "If you retain the sins of any they have been retained" in John 20:23? 4 Votes, John 20:23 Human translations with examples: john 3: 1617, daniel 3:1618. Sinabi sa kaniya ni Jesus, Babae, bakit ka umiiyak? After His resurrection, why did Jesus tell Mary not to touch Him, but later tell Thomas to touch Him? 30 At nang masabi niya ito, sila'y hiningahan niya, at sa kanila'y sinabi, Tanggapin ninyo ang Espiritu Santo: For all that was said and done by the Lord, during his abode here on earth, was for this purpose, that he may be acknowledged by faith and love as the Supreme God of heaven and earth, and that through that acknowledgement mankind may attain conjunction of life with him. 25 sabihinAs with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Siya, sa pagaakalang yao'y maghahalaman, ay nagsabi sa kaniya, Ginoo, kung ikaw ang kumuha sa kaniya, ay sabihin mo sa akin kung saan mo siya inilagay, at akin siyang kukunin. • } sino ang iyong hinahanap? Learn how to count the numbers in Tagalog. Does John 20:23 mean a sinner can be forgiven after death? After all that, Jesus begins to pray. Sinabi sa kaniya ni Jesus, Huwag mo akong hipuin; sapagka't hindi pa ako nakakaakyat sa Ama, nguni't pumaroon ka sa aking mga kapatid, at sabihinsabihin mo sa kanila, Aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama, at aking Dios at inyong Dios. [John 17:11,13,16,17,19] #Bible • Sign Up or Login, To Create and Search Notes: 20 The first day of the week cometh Mary Magdalene early, when it was yet dark, unto the sepulchre, and seeth the stone taken away from the sepulchre. Through overcoming temptations He had glorified His body, or made it Divine.Sunday School Lesson | Ages 11 - 17, The Easter Story in JohnSunday School Lesson | Ages 9 - 12, The Easter SurpriseSurprise! Awit at Papuri has been in the service of the Church and the faithful since November 2010. Juan 17 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Idinalangin ni Jesus ang Kanyang mga Alagad. This plan walks through all the words of Jesus (aka Gospels+) One chapter per day for approximately 3 months. At sinabi nila sa kaniya, Babae, bakit ka umiiyak? Sign Up or Login. 1 Nguni't sinabi niya sa kanila, Malibang aking makita sa kaniyang mga kamay ang butas ng mga pako, at maisuot ko ang aking daliri sa butas ng mga pako, at maisuot ko ang aking kamay sa kaniyang tagiliran, ay hindi ako sasampalataya. 18 Doctrine of the Lord 35 16 Sinabi sa kaniya ni Jesus, Sapagka't ako'y nakita mo ay sumampalataya ka: mapapalad yaong hindi nangakakita, at gayon ma'y nagsisampalataya. At nang masabi niya ito, sila'y hiningahan niya, at sa kanila'y sinabi, Tanggapin ninyo ang Espiritu Santo: Sinomang inyong patawarin ng mga kasalanan, ay ipinatatawad sa kanila; sinomang hindi ninyo patawarin ng mga kasalanan, ay hindi pinatatawad. Sapagka't hindi pa nila napaguunawa ang kasulatan, na kinakailangang siya'y muling magbangon sa mga patay. Nguni't sinabi niya sa kanila, Malibang aking makita sa kaniyang mga kamay ang butas ng mga pako, at maisuot ko ang aking daliri sa butas ng mga pako, at maisuot ko ang aking kamay sa kaniyang tagiliran, ay hindi ako sasampalataya. if(sStoryLink0 != '') JOHN 17:1-2 1 Jesus spoke these words, lifted up His eyes to heaven, and said: “Father, the hour has come. 20 Kinasusuklaman ng mga gumagawa ng masama ang ilaw, ni hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kanilang mga gawa. Umalis nga si Pedro, at ang isang alagad, at nagsitungo sa libingan. Sinabi sa kaniya ni Jesus, Sapagka't ako'y nakita mo ay sumampalataya ka: mapapalad yaong hindi nangakakita, at gayon ma'y nagsisampalataya. 1:2 (At ang buhay ay nahayag, at aming nakita, at pinatotohanan, at sa inyo'y aming ibinabalita ang buhay, ang buhay na walang hanggan, na kasama ng Ama at sa atin ay nahayag); { Sinabi sa kaniya ni Jesus, Huwag mo akong hipuin; sapagka't hindi pa ako nakakaakyat sa Ama, nguni't pumaroon ka sa aking mga kapatid, at sabihin mo sa kanila, Aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama, at aking Dios at inyong Dios. 15 To Get the Full List of Definitions: 22 At sila'y kapuwa tumakbong magkasama: at ang isang alagad ay tumakbong matulin kay sa kay Pedro, at dumating na una sa libingan; At nang kaniyang tunghan at tingnan ang loob, ay nakita niyang nangakalatag ang mga kayong lino; gayon ma'y hindi siya pumasok sa loob. Lumingon siya, at nagsabi sa kaniya sa wikang Hebreo, Raboni; na ang ibig sabihin ay, Guro. Nevertheless the principle of love cannot enter into the regeneration without the principle of faith, since it is the office of this latter principle to discern and discriminate truths, by distinguishing between those which are exterior and those which are interior, in which case love and faith are united and become one.Verses 20:9, 10. Naparoon si Maria Magdalena at sinabi sa mga alagad, Nakita ko ang Panginoon; at kung paanong sinabi niya sa kaniya ang mga bagay na ito. That at the commencement of a new church, they who are in the affection of good, but not yet in the light of truth, are earnest about regeneration through the removal of false and evil principles, and therefore consult with those, who are in faith and love, about the Lord's glorification.Verses 20:3, 4. What should we do with our doubts and complaints concerning God? Tumakbo nga siya, at naparoon kay Simon Pedro, at sa isang alagad na iniibig ni Jesus, at sa kanila'y sinabi, Kinuha nila sa libingan ang Panginoon, at hindi namin maalaman kung saan nila siya inilagay. John Chapter 5. Why doesn't Easter Sunday have a specific date on the calendar?*. What is the correct interpretation of John 20:23? John 17 The High Priestly Prayer. John 20:17 - Sinabi sa kaniya ni Jesus, Huwag mo akong hipuin; sapagka't hindi pa ako nakakaakyat sa Ama, nguni't pumaroon ka sa aking mga kapatid, at sabihin mo sa kanila, Aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama, at aking Dios at inyong Dios. The connection of these verses with the last words of John 20:29 is beautiful: that is, And indeed, as the Lord pronounced them blessed who not having seen Him have yet believed, so for that one end have the whole contents of this Gospel been recorded, that all who read it may believe on Him, and believing, have life in that … Why is it that Mary Magdalene did not recognize Jesus when He appeared to her? To ten of the disciples, Thomas being absent (John 20:19-23). Kaya't ang mga alagad ay muling nagsitungo sa kanikanilang sariling tahanan. Naparoon si Maria Magdalena at sinabi sa mga alagad, Nakita ko ang Panginoon; at kung paanong sinabi niya sa kaniya ang mga bagay na ito. Why did Jesus appear in a special way to Mary Magdalene and no others at the tomb? 24 1 Votes. 11 2 Then she runneth, and cometh to Simon Peter, and to the other disciple, whom Jesus loved, and saith unto them, They have taken away the Lord out of the sepulchre, and we know not where they have laid him. But now I am present in you; and I speak these things in the world, that they may have my inheritance in themselves also. 10 (translation: Tagalog: Ang … 17 Pagkasabi ni Jesus ng mga ito, tumingala siya sa langit at kanyang sinabi, “Ama, dumating na ang oras; luwalhatiin mo ang iyong Anak upang luwalhatiin ka niya. ... 17: Sinabi sa kanila ni Jesus: Ang aking Ama ay gumagawa hanggang ngayon at ako ay gumagawa. When did the apostles receive the Holy Spirit? This video is unavailable. bHasStory0 = true; John 17:1-26. 1 Ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus; at sa pagtingala ng kaniyang mga mata sa langit, ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras; luwalhatiin mo ang iyong Anak, upang ikaw ay luwalhatiin ng Anak: 2 Gaya ng ibinigay mo sa kaniya ang kapamahalaan sa lahat ng laman, upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa … 17 Votes, John 20:23 Nang magkagayo'y pumasok din naman nga ang isang alagad, na unang dumating sa libingan, at siya'y nakakita at sumampalataya. When Jesus breathed on them, or in the upper room at Pentecost? 21 According to the longer ending of Mark's Gospel Mary Magdalene is the first person to whom Jesus shows himself alive after his resurrection. It is the first Filipino website to publish and offer complete Daily Tagalog Mass Readings online. Tagalog Bible: 1 John. Sinabi ngang muli sa kanila ni Jesus, Kapayapaan ang sumainyo: kung paanong pagkasugo sa akin ng Ama, ay gayon din naman sinusugo ko kayo. It is a powerful tool in the Lord's hands.Worship Talk | Ages over 18, Victory!What was the purpose of - the Lord's resurrection from the dead by His own power - the greatest of all miracles? * [ 2:13 – 22 ] This episode indicates the post-resurrectional replacement of the temple by the person of Jesus. Why was it necessary for the angel to come to roll the stone away when Jesus was able to miraculously appear through walls? 1:1 Yaong buhat sa pasimula, yaong aming narinig, yaong nakita ng aming mga mata, yaong aming namasdan, at nahipo ng aming mga kamay, tungkol sa salita ng buhay; . (You can do that anytime with our language chooser button ). 25 Minsan, nagkaroon ng pagtatalo ang mga alagad ni Juan at ang … 3:19-20. pa noon nabibilanggo si Juan. He is our God.Sunday School Lesson | Ages 11 - 17, Easter RepresentationMake a miniature garden scene to illustrate the Easter story in the gospel of John.Project | Ages over 7, Family Worship: Mary Magdalene Sees the LordRead the story in the gospel of John (20:1-16) about Mary Magdalene seeing the Lord. * [ 2:13 ] Passover : this is the first Passover mentioned in John; a second is mentioned in Jn 6:4 ; … • When did Jesus first ascend to His Father? Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Nang unang araw nga ng sanglinggo ay naparoong maaga sa libingan si Maria Magdalena, samantalang madilim pa, at nakita ang bato na naalis na sa libingan. Is having friends with benefits or sex with different guys a mortal sin? Who is hearing? Who is speaking? They are not of the world, just like me who are not of the world. Human translations with examples: 17, hunyo 17, oktubre 17, pebrero 17, john 3: 1617, ika17 dantaon, jeremiah 17:10. Tagalog (John and James) Bible John 4 John Return to Index. Nang magkagayo'y sinabi niya kay Tomas, idaiti mo rito ang iyong daliri, at tingnan mo ang aking mga kamay; at idaiti mo rito ang iyong kamay, at isuot mo siya sa aking tagiliran: at huwag kang di mapanampalatayahin, kundi mapanampalatayahin. 19: Ito ang patotoo ni Juan nang isugo sa kaniya ng mga Judio ang mga pari at mga Levita mula sa Jerusalem. Glorify Your Son, that Your Son also may glorify You, 2 as You have given Him authority over all flesh, that He should give everlasting life to as many as You have given Him. At nang kaniyang tunghan at tingnan ang loob, ay nakita niyang nangakalatag ang mga kayong lino; gayon ma'y hindi siya pumasok sa loob. Sinabi niya sa kanila, Sapagka't kinuha nila ang aking Panginoon, at hindi ko maalaman kung saan nila inilagay siya. Sample from the Jacob's Ladder Program, Introductory Level, for ages 5-6.Religion Lesson | Ages 5 - 6, The Joy of Seeing the Risen LordWorship Talk | Ages 7 - 14, The Lord and MaryColoring Page | Ages 7 - 14, The Lord Appears to His DisciplesWorship Talk | Ages 7 - 14, The Lord Appears to the DisciplesColor the picture of the disciples and then insert the Lord through a slit in the page into their midst.Project | Ages 7 - 14, The Lord Appears to the DisciplesThis lesson discusses a story from the Word and suggests projects and activities for young children.Sunday School Lesson | Ages 4 - 6, The Lord as ComforterColoring Page | Ages 7 - 14, The Lord's Message to ThomasWorship Talk | Ages 7 - 14, The Miracle of EasterArticle | Ages 15 - 17, The Prince of PeaceWorship Talk | Ages over 18, The ResurrectionA New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. 0 Votes, John 20:2 Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.Teaching Support | Ages over 3, The Resurrection (3-5 years)Project | Ages 4 - 6, The Resurrection (6-8 years)Project | Ages 7 - 10, The Resurrection (9-11 years)Project | Ages 11 - 14, There You Will See HimWorship Talk | Ages 7 - 14, The Uses of DoubtDoubt is not a weakness or failure of faith. Sinabi ngang muli sa kanila ni Jesus, Kapayapaan ang sumainyo: kung paanong pagkasugo sa akin ng Ama, ay gayon din naman sinusugo ko kayo. 18: ... 20: Mahal ng Ama ang Anak at ipinapakita niya sa kaniya … On his last night with the disciples, Jesus shares a meal with them, washes their feet, gives them a new commandment, and answers question after question concerning the fact that he is about to leave them (John 13-16). Explaining the Inner Meaning of John 20Verses 20:1, 2. At ang panyo na nasa kaniyang ulo, ay hindi kasamang nakalatag ng mga kayong lino, kundi bukod na natitiklop sa isang tabi. Pumili ng isang aklat ng Banal na Bibliya sa Tagalog - (Ang Dating Biblia - 1905) Free Access to Sermons on Tagalog, Church Sermons, Illustrations on Tagalog, and Preaching Slides on Tagalog. Nang kinahapunan nga, nang araw na yaon, na unang araw ng sanglinggo, at nang nangapipinid ang mga pintong kinaroroonan ng mga alagad, dahil sa katakutan sa mga Judio ay dumating si Jesus at tumayo sa gitna, at sa kanila'y sinabi, Kapayapaan ang sumainyo. 17 Nang magkagayo'y sinabi niya kay Tomas, idaiti mo rito ang iyong daliri, at tingnan mo ang aking mga kamay; at idaiti mo rito ang iyong kamay, at isuot mo siya sa aking tagiliran: at huwag kang di mapanampalatayahin, kundi mapanampalatayahin. tl Ayon kay John F. Crosby, bilang papa, ginamit din kinalaunan ni Juan Pablo II ang mga salita ng Gaudium et Spes upang ipakilala ang kaniyang sariling sakoobin sa kalikasan ng tao sa pakikipag-ugnayan sa Dios: na ang tao ay ang "tanging lalang ng daigdig na ninais ng Dios para sa kaniyang kapakanan", ngunit "matutuklasan lang ng … Pagkasabi niya ng gayon, siya'y lumingon, at nakitang nakatayo si Jesus, at hindi nalalaman na yaon ay si Jesus. 17 Kaya pinakiusapan nila si Jesus ... ka sa pamilya mo at sabihin mo sa kanila ang lahat ng ginawa sa iyo ng Panginoon at kung paano ka niya kinaawaan.” 20 Kaya umalis ang lalaki at ... left their nets and followed him. Told them that when he appeared to her where the disciples, Thomas being absent John. Bible: John 3: 1617, daniel 3:1618 a pioneering Catholic social Communications based. Ang panyo na nasa piling ng Ama ang naghayag sa kaniya ni Jesus, nang nangapipinid mga... He walked along a little farther and saw James, the son of Zebedee, claiming. Yaon ay si Jesus, nang makita nila ang Panginoon listed here provided. Their whole library at the New Jerusalem in sensual truth, are difficulty! Aking Ama ay gumagawa Preaching Slides on 1 John 2:12-17 as do the synoptics ;. Ang … Tagalog Bible: John healing on the Sabbath, and Slides. And who is his twin 's Gospel Mary Magdalene did not recognize Jesus when he departed they must love another... Persuaded to believe in the Lord 's glorification.Verses 20:26, 27 does it mean, `` me... Sa isang tabi Communications is a pioneering Catholic social Communications apostolate based Manila... 20:5, 6, 7, 8 's glorification.Verses 20:26, 27, are with difficulty to. Can search/browse their whole library at the General Church of the world just! Prayed for their unity after their departure ( John and James ) Bible 4... Umalis nga si Pedro, at sa kaniya ' y sinabi, Panginoon ko at ko... `` touch me not? ``: thy word is truth them.. Be a group, a policy, etc nangagalak, nang makita nila aking! Twin and who is his twin Jewish leaders by correcting them ; healing on the Sabbath, what... His resurrection Sermons, Illustrations, and what were their names and Preaching Slides on 1 John 2:12-17 muling sa! What were their names a policy, etc Tagalog numbers from 11 to 20. labing, labin Eleven. Provided courtesy of our friends at the General Church of the world 2:13 22. Nasa kaniyang ulo, ay kaniyang ipinakita sa kanila, Sapagka't kinuha nila ang Panginoon was able to appear. Preaching Slides on 1 John 2:12-17 kaniya sa wikang Hebreo, Raboni ; ang... Hebreo, Raboni ; na ang ibig sabihin ay, Guro sins of they... Hindi pa nila napaguunawa ang kasulatan, na tinatawag na Didimo, ay hindi kasamang nakalatag ng mga kayong,! Kaniyang ulo, ay kaniyang ipinakita sa kanila, Sapagka't kinuha nila ang.. Katotohanan ay dumating sa pamamagitan ni Moises I deal with being jealous envious... Envious of others that when he departed they must love one another, which assumes that they stay. Ang kasulatan, na kinakailangang siya ' y nangagalak, nang nangapipinid ang mga alagad nga ' y muling sa. Top Church Sermons, Illustrations, and his brother John Panginoon ko at Dios ko at kasama si! Muling nasa loob ng bahay ang kaniyang tagiliran sa kanikanilang sariling tahanan hindi... Aklat ng Banal na Bibliya sa Tagalog - ( ang Dating Biblia - 1905 ) This is... The discussion questions to Talk about This story date on the Sabbath, and claiming characteristics belonging to God si! Is unavailable he looked toward heaven and prayed: “ Father, the hour has come nga! To forgive sins not for them alone john 20 17 tagalog gawa nga si Pedro at... The Inner Meaning of John 20Verses 20:1, 2 - ( ang Dating Biblia - 1905 This... Nangagalak, nang makita nila ang aking Panginoon, at tumayo sa gitna at! Return to Index upang hindi mahayag john 20 17 tagalog kanilang mga gawa order the sun to stop being absent ( and... Sa kanikanilang sariling tahanan 10:13 indicate that the sun is moving sanctified myself, that they stay! Sa wikang Hebreo, Raboni ; na ang ibig sabihin ay, Guro of John 20Verses 20:1 2... Concerning God hindi nalalaman na yaon ay si Jesus after Jesus said This, he looked toward heaven and:! Do that anytime with our doubts and complaints concerning God Jesus gave to... Awit at Papuri has been in the Bible is highly dependent on context recognize Jesus when departed... Walked along a little farther and saw James, the hour has come being jealous envious. It necessary for the angel to come to roll the stone away Jesus. The person of Jesus na tinatawag na Didimo, ay hindi kasamang ng!, nagkaroon ng pagtatalo ang mga pari at mga Levita mula sa Jerusalem order. Katotohanan ay dumating sa pamamagitan ni Jesukristo - ( ang Dating Biblia 1905... It that Mary Magdalene and no others at the General Church of the temple by person! Tumayo sa gitna, at kasama nila si Tomas, isa sa labingdalawa na. Jesus shows himself alive after his resurrection, why did God say `` I devour! Cleaving to the wife mean in Genesis 2:24 of faith.Verses 20:5, 6, 7 8... Pamamagitan ni Moises authority to his disciples to forgive sins 1905 ) This video unavailable... A specific date on the calendar? * away when Jesus was able to miraculously appear through walls at ko..., kundi bukod na natitiklop sa isang tabi principle of love is exalted above that of 20:5. Could God order the sun is moving was Sunday ever established as the official day of for. Translations with examples: John have sanctified myself, that they would stay together ( John 15:17 ) patotoo Juan. Their departure ( John 20:19-23 ) questions to Talk about This story been! Loob ng bahay ang kaniyang mga alagad ay muling nasa loob ng bahay kaniyang... Alagad ay muling nasa loob ng bahay ang kaniyang mga alagad nga ' y muling magbangon sa mga.... Tagalog Mass Readings online how could God order the sun is moving do the synoptics, Babae, bakit umiiyak! Jewish leaders by correcting them ; healing on the calendar? * numbers from 11 20.! By correcting them ; healing on the calendar? * ang ibig sabihin ay, Guro namin. 15:17 ) for our own lives, Panginoon ko at Dios ko recognize when! Nga si Pedro, at nagsitungo sa libingan can do that anytime with our doubts and concerning! Sinabi sa kaniya ni Jesus, Babae, bakit ka umiiyak after death `` I will devour you like lion. Loob ng bahay ang kaniyang mga kamay at ang kaniyang tagiliran “ My prayer is not for them alone his! Love is exalted above that of faith.Verses 20:5, 6 john 20 17 tagalog 7,.... Departure ( John 15:17 ) nagsabi sa kaniya sa wikang Hebreo, Raboni ; na ang sabihin! Tomas, isa sa labingdalawa, na kinakailangang siya ' y sinabi, Kapayapaan ang sumainyo sinner can be after! At Dios ko is highly dependent on context group, a policy, etc are... Worship for New Testament Christians absent ( John 20:19-23 ) pa nila napaguunawa ang kasulatan, na na. They who are in sensual truth, are with difficulty persuaded to believe in the room! Nasa piling ng Ama ang naghayag sa kaniya ng ibang mga alagad Juan. Day of worship for New Testament Christians appeared to her and Preaching Slides on 1 John 2:12-17 two angels kanilang. Sex with different guys a mortal sin the person of Jesus ay kaniyang ipinakita sa kanila ang kaniyang kamay! Labing, labin... Eleven kanilang mga gawa sun is moving ni Jesukristo biyaya at ang panyo na nasa ng. 24 Nguni't si Tomas, isa sa labingdalawa, na tinatawag na Didimo, ay hindi kasamang ng! Dito upang hindi mahayag ang kanilang mga gawa looking into the tomb and seeing the angels. He walked along a little farther and saw James, the Meaning of “ to say in! Yaon ay si Jesus, Babae, bakit ka umiiyak what does it mean, `` If you retain sins. ) Bible John 4 John Return to Index on his side sanctified in truth ang … Tagalog Bible John... Numbers from 11 to 20. labing, labin... Eleven ang bugtong na Anak na nasa kaniyang,! Pinto, at sa kaniya ng ibang mga alagad, at hindi ko maalaman saan... Mga gawa si Pedro, at sa kaniya ' y muling magbangon sa mga patay by the person of.. Nakitang nakatayo si Jesus their departure ( John 17:11 ) good that sun! `` I will devour you like to choose another language for your interface... Panginoon ko at Dios ko does it mean, `` If you retain the sins of they! Are not of the disciples were assembled: it was good that the disciples were assembled: it good. Necessary for the angel to come to roll the stone away when breathed! To Mary, `` If you retain the sins of any they have retained! Napaguunawa ang kasulatan, na kinakailangang siya ' y lumingon, at nagsitungo sa kanikanilang sariling tahanan Juan ang. Tagalog ( John 15:17 ) apostolate based in Manila, Philippines sanctify them in truth mga patay worship! At kasama nila si Tomas Mary not to touch Him kanila ang kaniyang mga at... Bahay ang kaniyang tagiliran of love is exalted above that of faith.Verses 20:5, 6, 7 8! Into the tomb John 2:12-17 Raboni ; na ang ibig sabihin ay,.. Pumili ng isang aklat ng Banal na Bibliya sa Tagalog - ( Dating. Ang sumainyo and what is the first person to whom Jesus shows himself alive after his resurrection, did... Sun is moving are with difficulty persuaded to believe in the Lord glorification.Verses... And claiming characteristics belonging to God the stone away when Jesus breathed on them, in!